Medezeggenschap

De medezeggenschap op het Insula College is verdeeld over een medezeggenschapsraad (MR) en een locatieraad (LR):

  • De MR praat mee over locatieoverstijgende zaken.
  • Op elke locatie is er een LR die meepraat over zaken die alleen een bepaalde locatie aangaan.

Medezeggenschap

Passend onderwijs

Het Insula College maakt deel uit van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. De Wet passend onderwijs maakt het mogelijk dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die ondersteuning krijgen op de school die de ouders en/of de leerling wensen.

Wet Medezeggenschap op Scholen

Medezeggenschap vindt haar wettelijke basis in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007. Medezeggenschap op het Insula College is echter al veel ouder: al sinds 1981 heeft het Insula College – of liever gezegd: één van zijn voorlopers - een raad waarin ouders en leerlingen meepraten over het beleid van de school.

Ouders van waarde

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!

Vergaderingen, agenda´s en verslagen

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert eens in de zes à acht weken. Vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen: belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van de MR.

Agenda´s

Via onderstaande link ziet u het overzicht van de agenda's.

Verslagen

Vanwege privacyredenen worden de verslagen niet op het internet geplaatst. Uiteraard zijn deze wel beschikbaar en kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de MR.